جلسه سفیران با معاون اداری و مالی صندوق و مدیر کل فنی و حرفه ای استان تهران

جلسه سفیران با معاونت 11

جلسه سفیران با معاونت 11

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
جلسه سفیران با معاونت 10

جلسه سفیران با معاونت 10

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
جلسه سفیران با معاونت 9

جلسه سفیران با معاونت 9

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
جلسه سفیران با معاونت 8

جلسه سفیران با معاونت 8

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
جلسه سفیران با معاونت 7

جلسه سفیران با معاونت 7

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
جلسه سفیران با معاونت 6

جلسه سفیران با معاونت 6

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
جلسه سفیران با معاونت 5

جلسه سفیران با معاونت 5

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
جلسه سفیران با معاونت 4

جلسه سفیران با معاونت 4

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
جلسه سفیران با معاونت 3

جلسه سفیران با معاونت 3

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
جلسه سفیران با معاونت 2

جلسه سفیران با معاونت 2

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
جلسه سفیران با معاونت 1

جلسه سفیران با معاونت 1

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.