جلسه مدیر کل بازنشستگی استان تهران و هماهنگ کننده های سفیران کارگروه هشت گانه

جلسه مدیر کل استان تهران و هماهنگ کننده ها 11

جلسه مدیر کل استان تهران و هماهنگ کننده ها 11

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
جلسه مدیر کل استان تهران و هماهنگ کننده ها 18

جلسه مدیر کل استان تهران و هماهنگ کننده ها 18

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
جلسه مدیر کل استان تهران و هماهنگ کننده ها 17

جلسه مدیر کل استان تهران و هماهنگ کننده ها 17

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
جلسه مدیر کل استان تهران و هماهنگ کننده ها 16

جلسه مدیر کل استان تهران و هماهنگ کننده ها 16

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
جلسه مدیر کل استان تهران و هماهنگ کننده ها 15

جلسه مدیر کل استان تهران و هماهنگ کننده ها 15

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
جلسه مدیر کل استان تهران و هماهنگ کننده ها 14

جلسه مدیر کل استان تهران و هماهنگ کننده ها 14

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
جلسه مدیر کل استان تهران و هماهنگ کننده ها 13

جلسه مدیر کل استان تهران و هماهنگ کننده ها 13

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
جلسه مدیر کل استان تهران و هماهنگ کننده ها 12

جلسه مدیر کل استان تهران و هماهنگ کننده ها 12

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
جلسه مدیر کل استان تهران و هماهنگ کننده ها 10

جلسه مدیر کل استان تهران و هماهنگ کننده ها 10

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
جلسه مدیر کل استان تهران و هماهنگ کننده ها 9

جلسه مدیر کل استان تهران و هماهنگ کننده ها 9

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
جلسه مدیر کل استان تهران و هماهنگ کننده ها 8

جلسه مدیر کل استان تهران و هماهنگ کننده ها 8

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
جلسه مدیر کل استان تهران و هماهنگ کننده ها 7

جلسه مدیر کل استان تهران و هماهنگ کننده ها 7

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.