مدارک لازم جهت پرداخت هزینه های پاراکلینیکی و سرپایی

1. اصل و تصویر صفحه اول دفترچه بیمه پایه بیمه شده اصلی و بیمار

 

2. کارت ملی بیمه شده اصلی

 

3. دستور پزشک معالج

 

4. اصل قبض پرداختی

 

5. اصل و تصویر گزارش خدمت انجام شده.

 

6. ارائه اصل شناسنامه بیمه شده مبتلا به بیماری خاص