» کانون های بازنشستگی » اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره کانون  بازنشستگان استان تهران

 جناب آقای فرامرز میرزاخانی مقدم  کانون ها 2  کانون ها 3  جناب آقای علی فیضی  جناب آقای فرزاد اشرف
جناب آقای فرامرزمیرزاخانی مقدم           سرکار خانم              مهین سعدالدین                سرکار خانم                  صدیقه جنتی                  جناب آقای                             علی فیضی              جناب آقای              فرزاد اشرف

 - رئیس هیئت مدیره منتخب کانون بازنشستگان استان تهران

- نایب رئیس هیئت مدیره منتخب کانون بازنشستگان استان تهران

- عضو هیئت مدیره منتخب کانون بازنشستگان استان تهران

- عضو هیئت مدیره منتخب کانون بازنشستگان استان تهران   - عضو هیئت مدیره منتخب کانون بازنشستگان استان تهران