» کانون های بازنشستگی » روسا و اعضای هیئت مدیره

روسا و اعضای هیئت مدیره کانون های بازنشستگی استان تهران

روسا و اعضای هیئت مدیره کانون های بازنشستگی استان تهران

 

کانون ها 1  کانون ها 2  کانون ها 3
 جناب آقای فرامرز میزاخانی مقدم

 سرکار خانم مهین سعد الدین

  سرکار خانم جنتی

 - رئیس هیئت منتخب کانون های بازنشستگی

- رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان جهاد سازندگی

- نایب رئیس هیئت مدیره منتخب کانون های بازنشستگی

- رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان وزارت راه سابق

- عضو هیئت مدیره منتخب کانون های بازنشستگی

- رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان وزارت کشور